Glavni grad Podgorica

Adresar

Ministarstvo sporta i mladih

Sekretarijat za loklanu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom

Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Sekretarijat za lokalnu upravu

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Setarijat za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i sardnju sa NVO

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja