Glavni grad Podgorica

O nama

Kancelarija za mlade i saradnju sa civilnim društvom funkcioniše u okviru Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada. Zaduženi smo za planiranje, kreiranje i sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou, kao i za kreiranje i sprovođenje Lokalnog akcionog plana za mlade.

Svoj rad baziramo i usklađujemo sa bitnim strateškim dokumentima kao što su Zakon o mladima i Nacionalna strategija za mlade, ali i sa EU agendom u kontekstu omladinske politike i brojnim primjera dobrih praksi iz zemalja članica Evropske unije.

Pored rada na jačanju neformalnog obrazovanja mladih, stvaramo uslove da se glas mladih čuje, da aktivno učestvuju u društvenim tokovima, te da budu aktivni učesnici u procesu donošenja odluka, s ciljem da mladi ljudi budu najpouzdaniji partner u stvaranju bolje društvene zajednice.

Položaj mladih ljudi u Glavnom gradu unapređujemo kroz sprovođenje Lokalnog akcionog plana za mlade i realizaciju brojnih drugih aktivnosti iz prioritetnih oblasti kao što su: zapošljavanje, obrazovanje, preduzetništvo, kultura, sport, zdravlje, volonterizam i učešće mladih u procesu donošenja odluka.

Kroz rad sa nevladinim sektorom, omladinskim i studentskim organizacijama, gradskom upravom i državnim sektorom, stvaramo preduslove da mladima pružimo što kvalitetnije prilike za jačanje njihovih komptenecija i kvalifikacija.

Dugoročni razvoj zajednice u velikoj mjeri zavisi od uslova u kojima će živjeti i stvarati mladi ljudi, a Kancelarija za mlade i saradnju sa civilnim društvom će se truditi da u budućnosti kroz mehanizme razvoja omladinske politike, utiče da mladi ljudi u Glavnom gradu imaju kvalitetne prilike za usavršavanje, kulturni život i doprinos društvu u cjelosti.

Želimo da zajedno sa mladim ljudima gradimo stabilni ambijent u kojem će mladi ljudi uspjeti da se na pravi način lično i profesionalno razvijaju i doprinose razvoju Podgorice.

Tim Kancelarije za mlade