Glavni grad Podgorica

Šta radimo

 • Priprema i kreiranje Lokalnog akcionog plana za mlade
 • Usklađivanje omladinske politike na lokalnom niovu sa nacionalnim nivoom i EU agendom/praksama
 • Učešće u međunarodnim projektima i aktivnostima
 • Saradnja sa nevladinim sektorom i svim relevantim akterima iz oblasti omladinske politike
 • Logistička i organizaciona podrška pri realizaciji aktivnosti
 • Neformalno obrazovanje mladih
 • Informisanje mladih o prilikama za zapošljavanje
 • Afirmisanje rada mladih
 • Informisanje mladih o gradskim aktuelnostima koje se tiču mladih
 • Informisanje drugih o mladima
 • Obilježavanje Međunarodnih dana od značaja za mlade
 • Podsticanje razvoja preduzetništva kod mladih, promocija kulturnih i sportskih i drugih aktivnosti za mlade shodno prioritetnim oblastima u radu Kancelarije za mlade
 • Povezivanje mladih u njihovim zajedničkim aktivnostima
 • Sprovođenje volonterskih akcija
 • Podsticanje i promocija stvaralaštva mladih
 • Informisanje mladih o prilikama za usavršavanje
 • Kvalitetno organizovanje slobodnog vremena mladih
 • Aktivno uključivanje mladih u društvene tokove
 • Aktivno uključivanje mladih u proces donošenja odluka